kongsolo jetso expired

#賀 #一田KIKO美妝新店登場優惠

#賀 #一田美妝新店登場 KIKO一田沙田店已經正式同大家見面喇只要你係頭150位去到KIKO一田沙田新店購物嘅顧客,購買任何正價貨品即可免費獲贈驚喜禮物仲有更多優惠~快啲嚟喇✨
--------------------
地點:一田百貨沙田店
條款及細則:每人只限享用優惠乙次,禮品數量有限,送完即止;優惠只適用於KIKO一田沙田店; 優惠不能與其他推廣同時使用;如有任何爭議,一田百貨及KIKO保留最終決定權
#一田 #YATA #一田百貨 #沙田 #KIKO

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知