kongsolo jetso expired

送 海星系列價值4000元貨品


今日我哋就送🌟海星系列價值4000元貨品
為慶祝我哋賣出第1000件海星產品❤️❤️
只要在<swissline30>的fb讚好
在下面講出最鍾意海星邊一樣產品
分享和tag三個朋友仔
即有機會中獎
今次送出1️⃣0️⃣件海星產品俾10位客人
#3月22日截止並公佈