kongsolo jetso expired

永安百貨 優質床上用品展

永安百貨

依家非常時期,一定要確保自己瞓得好,咁先有助增加抵抗力~由即日起至2020年4月19號,嚟我哋嘅優質床上用品展,喺上環總店、彌敦道店或尖東店寢室用品部累積購物每滿$1,000(淨值),即送你一張$50永安現金券。快啲揀啱你用嘅寢室用品,唔使再眼光光等天光~
詳情請參閱: https://shop.wingon.hk/5122

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知