kongsolo jetso expired

香港吉野家 .$20就可以嘆齊迷你和風牛肉飯

香港吉野家 每日3點3黎到吉野家,$20就可以嘆齊迷你和風牛肉飯、溫泉蛋辣肉醬冷豆腐加汽水。抗疫路長,慳左先講!

www.yoshinoya.com.hk