kongsolo jetso expired

限時抽獎活動送出抗疫口罩


🔊🔊限時抽獎活動
大家呢段時間留在家中好悶呢🥺
店主現送出抗疫口罩,為大家打打氣💪🏻💪🏻💪🏻
大家要照顧好身體💪🏻打贏呢場仗🙌🏻
🔊🔊🔊🔊香港加油🔊🔊🔊🔊
簡單3個步驟就完成
.
名額2位
.
方法:
1️⃣只需公開讚好及分享專頁
2️⃣在專頁抽獎post留言打”香港加油”
@加2位朋友
截止日期:2020年4月10日中午12:00
得獎者需自付平郵郵費$7或屯門交收