kongsolo jetso expired

『失經無神送大禮』


好耐無玩過『失經無神送大禮』喇😅
參加方法好簡單
1️⃣ Like 我地個Page
2️⃣Like and Share 哩個Post
3️⃣ 係哩個post留言講出點解你會係BC 買片片及Tag 兩位朋友(要set 公開及朋友名要係粗體字㗎)
我地會選出三名寫得最好既
頭獎:4張BC套票(啫係一箱片片)🤩
二獎:3張BC套票(啫係三包片片)🥳
三獎:2張BC套票 (啫係兩包片片)🥰
截止日期:4月20日
公佈日期:4月30日