kongsolo jetso expired

金鶴拉麵 - 送出北海道蟹湯拉麵及 極濃雞白湯拉麵


復活節活動!! 給香港人打打氣!!
【金鶴拉麵 - 送出北海道蟹湯拉麵 ($138) 及 極濃雞白湯拉麵 ($138) 】名額共 10 個
現在特別送出10份【極濃雞白湯拉麵】及【北海道蟹湯拉麵】俾大家, 只要跟足以下既步驟就有機會得到架喇!
參加方法:
1. 「讚好」金鶴拉麵 Facebook 專頁
2. 留言填上給香港人的加油字句, 例如: 香港人加油! 明天會更好!
3. 再 tag 三個朋友仔
4. Like and share 呢個Post (public share)
2020年4月19日 晚上 9:00 完結並公佈結果!
2020年4月22日 晚上 9:00 前收唔到得獎者既資料!個 Quota 就會取消!
*金鶴拉麵 保留最終決定權
*北海道蟹湯拉麵 - 如售罄, 客人可選餐排內任何拉麵*
分店地址:
中環店:中環荷李活道39號
電話: 26979780
地址:佐敦九龍佐敦閩街3號地舖
查詢:2790 2988
地址:九龍土瓜灣九龍城道10至16A舖
電話:2690 1168
北角店: 北角和富道6號嘉洋大廈地下A舖
電話:2219 9877
天后店: 天后炮台山蜆殼街6-16號寶榮大廈地下E號舖
電話: 3460 2398