kongsolo jetso expired

實惠 「涼風節」涼風產品低至65折

【$299起】涼風產品低至65折
全家人每日都留喺屋企,一個喺房home office,囝囝喺另一邊在家學習,得一部風扇又點夠全家人share呢?唔通每日都要猜包剪揼
輪流用?即刻嚟「Pricerite實惠涼風節」以超抵價買多部就唔使爭啦!
「涼風節」多款循環扇、座地扇、掛牆扇及冷風機做緊優惠:3/4匹冷氣機唔使2千蚊,循環扇$299起,立即到Pricerite門市或網店選購,送走家中鬱悶嘅空氣啦~

「涼風節」精選優惠: https://bit.ly/2wBDRSX

#Pricerite #實惠 #涼風節 #循環扇 #座地扇 #掛牆扇 #冷風機 #風扇

*須受條款及細則約束

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知