kongsolo jetso expired

送出寵物用「破壁靈芝孢子配方15粒裝及蟲草Cs-4配方15粒


【每天寵「我」多一點】有獎遊戲
相信每個人都試過為咗自己嘅寵物做過一啲好傻嘅事,原因冇他嘅,咪就係因為愛💕囉!為咗鼓勵同多謝呢班咁錫自己寵物嘅主人,位您寵決定送出寵物用「破壁靈芝孢子配方15粒裝及蟲草Cs-4配方15粒裝💊」等你哋可以為自己嘅寵物多添一份關心同保護!細心留意GIF入面狗仔貓仔食緊嘅係邊2種位你寵產品,再喺留言答出其中一款產品嘅名同佢嘅主要功能,每日最快答啱嘅80位參加者就可以得到一份🎁!想贏獎品嘅朋友仔快啲參加啦!
1. 讚好本專頁
2. 讚好本帖子
3. 留言講出GIF入面代表嘅係邊隻款位您寵產品(其中一種)同埋佢嘅主要功能
4. 分享呢個Post
條款及細則: https://bit.ly/2JOkZmM