kongsolo jetso expired

【ifoodie送大禮 免費送$50百佳超市現金劵】


【ifoodie送大禮 免費送$50百佳超市現金劵】名額5個
受到疫情的影響,在抗疫期間大家都必有深刻感受。我們亦很為感謝大家長期以來的支持,與我們同行抗疫。今日ifoodie送大禮免費送出5張$50百佳超市現金劵!
唔好錯過今次機會喇,只要跟足以下既步驟就有機會得到架喇!
參加方法:
1. Like 我哋個 page Ifoodie
2. 留言填上想鼓勵的說話,如: 支持大家齊心抗疫!
3. 再 tag 三個最想和他/她分享的朋友仔
4. Like and share 呢個Post (public share 要地球 icon)
唔好漏 step 呀!我哋會揀出最令人鼓舞的答案!
2020年5月18日星期一 晚上 9:00 完結並公佈結果!
2020年5月19日星期二 晚上 9:00 前收唔到得獎者既資料!個 Quota 就會取消!
*ifoodie 保留最終決定權