kongsolo jetso expired

送4吋布甸狗

送4吋布甸狗
完成下列3項就有機會得到:
2)讚好此post
3)share此post
大家記住以上3項要設定為公開呵~
做齊以上三項的朋友而又被抽中,需要回答以下問題,答中便可以得到蛋糕
問題:送出個蛋糕幾多吋呵
截至日期:11/10/2020
公佈日期:14/10/2020