kongsolo jetso expired

一田【觀塘apm店-期間限定】#扭蛋太空站

一田【觀塘apm店-期間限定】#扭蛋太空站
📣📣嚟到一田超市觀塘店嘅朋友注意😬我哋帶來最新~最得意扭蛋機🐣包括哈姆太郎🐹、蠟筆小新🖍、多啦A夢🐱、迪士尼多款角式扭蛋🐭、吃太飽動物公仔🤣,超過100部扭蛋機等緊大家❗好想瘋狂扭晒佢地返屋企呀❗
🌟憑5張BANDAI 扭蛋內贈小冊子, 即可換領精美扭蛋筆乙支。(數量有限,換完即止)
🐣🌟--------------------🐣🌟
期間限定一田XBANDAI扭蛋太空站
📍日期:即日至10月15日
📍地點:一田超市觀塘店外
#YATA #一田 #一田超市

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知