kongsolo jetso expired

【Halloween鬼馬找不同 有獎遊戲】
【Halloween鬼馬找不同 #有獎遊戲
Halloween係大家出去玩嘅時候,有機會遇到真•吸血鬼,所以記得貼返塊蚊貼立即參加遊戲找不同回答一條簡單問題,20位參賽者將有機會獲得總值$180嘅獎品
總值$180獎品包括:
珮氏驅蚊爽防蚊貼12片裝3件
$60聯合出版集團旗下書店現金券
遊戲玩法:
1. 立即「Like/讚好」盧森堡大藥廠 Luxembourg Medicine Co. Ltd Facebook專頁
2.「Like/讚好」及「Share/分享」呢個 post,並將分享設定為「Public/公開」
3.留言話我哋聽有幾多地方不同萬聖節你會扮咩鬼?Tag3位朋友
例子:
「5,我會扮最恐怖嘅吸血鬼(蚊)@朋友a @朋友b @朋友c」
遊戲截止日期:2020年11月12日下午11時59分
得獎公佈日期:2020年11月19日
*獎品圖片只供參考
條款及細則:
1. 截止日期為2020年11月12日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
6. 是次有獎活動將以根據遊戲指示,答案正確並留言最有趣為得獎準則。
7. 得獎名額共 20 名,各人將可獲得價值$180的禮品包一個。所有參加者,必須依照上述步驟參與遊戲。
8. 得獎名單將於2020年11月19日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意盧森堡大藥廠 Luxembourg Medicine Co. Ltd專頁的公佈名單,恕不另行通知。
9. 如有任何爭議,盧森堡大藥廠 Luxembourg Medicine Co. Ltd將保留最終決定權。