kongsolo jetso expired

有機會贏取百佳$50禮劵
【尋找你嘅創意之路】
條條大路通羅馬?現實未必係咁,想要訓練創意並唔係一朝一夕,好多時都需要不斷嘗試同失敗,慢慢行出屬於自己嘅創意之路
答中而又最有創意嘅10位參加者,即有機會贏取百佳$50禮劵
i. 圖中A、B、C、D路線,邊條路線可以搵到Bostik BluTack?
ii. 有咩方法提升創意力?
遊戲玩法:
1. 「Like/ 讚好」「Bostik Hong Kong」Facebook專頁
2. 「Like/讚好」此遊戲帖文
3. 於此遊戲帖文留言回答以上問題及Tag 2位朋友
留言格式例子:
片中接咗3個有機標纖。
@朋友A @朋友B
4. 每人參賽次數不限,唯獨得獎次數只限一次,違反規則者的參加資格將被取消
遊戲截止日期:2020年11月30日下午11:59(香港時間),逾期恕不接受。
得獎名單將於12月4日內在本專頁內公佈
*如有任何爭議,Bostik Hong Kong將保留最終決定權。
*遊戲受條款約束
條款及細則:
1. 此遊戲由Bostik舉辦,只限香港地區Facebook用戶參加。
2. 遊戲由2020年11月10日推出,於2020年11月30日23:59結束。
3. 當確認參加遊戲後,則代表你已閱讀及明白所有條款及細則,並完全同意及遵守。
4. 得獎名單將在2020年12月4日於Bostik專頁內公佈。
5. 得獎者需透過Inbox私訊提供個人資料,包括姓名、電話、電郵,為領獎時身份核實。
6. 此遊戲的參加者必須為年滿18歲的香港居民。
7. 每個Facebook 帳戶只能參加遊戲一次,並贏得遊戲一次。
8. 不接受經編輯的答案,如重覆提交答案者,則以最後一次提交之答案為準。
9. 如參加者不遵守和/或不符合參加活動條件,其參加及得獎資格將會被取消而不會另行通知。
10. 如發現任何蓄意以空號或假帳戶參賽,Bostik有權取消參加及領獎資格。
11. 如發現有任何不當的內容,包含但不限於誹謗、辱罵、瀆神、冒犯、性目的、脅迫、騷擾、商業性、政治性非法資料、或違反或侵犯第三方權益之言論,Bostik專頁有權即時刪除而毋須給予理由。
12. 由於Facebook 的私隱設定因人而異,每位參加者看到的留言結果或有機會存在差異性,最終結果以Bostik的管理頁面所顯示的內容為準。
13. 得獎者須於指定時間到指定的地點領奬,逾期即被取消資格,並不安排補發奬品。如未能親身指定的地點領獎,建議可以授權其他人代領獎品或自行安排速遞服務。
14. 每一名參與者均須同意完全放棄對Facebook的責任追究權利。
15. 確認推廣活動絕對不是由Facebook 贊助、支持或管理,與Facebook 亦毫無關係。
16. 一旦留言參與,即表示完全同意以上條款。如有違反任何條款,Bostik有權取消參與人士之參與資格。
17. 如有爭議,Bostik保留最終決定權,並保留修改參與條款之權利。
《個人資料(私隱) 收集聲明》
參加者須同意Bostik收集其有關個人資料,如手提電話號碼等包括及限於所提供之個人資料,資料只會用作是次活動之通知領獎及核對獎品兌領等事宜。Bostik不會使用有關資料作日後直接促銷之用途,並會於活動後3個月把資料銷毀。除指定資料處理者外,Bostik將對上述訊息保密。