kongsolo jetso expired

大抽獎 送出台灣易廷成人口罩50個
又黎搞個大抽獎喇
送出台灣易廷成人口罩50個
會抽出5位朋友仔 每位可得到10個口罩
郵費要自付
大家只需完成以下3個簡單步驟就可以參加抽獎喇!快啲叫多啲朋友參加啦
參加方法:
1) 先Like & Share「Wa Wa Kids Store」Facebook專頁,並選擇搶先看/先查看 (Share要設定為公開)
2) Like & Share 此 post(請設定為公開)
3) 在此post留言寫下<齊心抗疫>同Tag4位朋友
(名字要轉成深黑色)
抽獎截至日期:12月18號晚上11:59
-得獎者會有專人通知得獎事宜
-參加者必須完成以上3個步驟,否則會被取消得獎資格
—Wa Wa Kids Store 保留最終送禮決定權