kongsolo jetso expired

MOS Burger【外賣自取套餐汽水 免費升做大杯裝!】

MOS Burger 【外賣自取套餐汽水 免費升做🥤大杯裝!】
優惠持續,嚟 MOS Burger 買外賣自取套餐,跟餐汽水依然有得升級!即刻嚟試下一啖熱漢堡,一啖凍汽水嘅「冰火二重奏」喇

*外賣自取套餐汽水升級優惠僅適用於MOS Burger分店 (不包括MOS Burger express),直至另行通知