kongsolo jetso expired

奇華棗茸糭 ($40) 甜而不膩

仲有兩日就到端午節,大家買齊糭未呢?不妨趁最後衝刺,再揀你的心頭好吧!如果你鍾意食甜糭的話,可考慮奇華的桂圓棗茸梘水糭($40),其選用晶瑩的桂圓,加上清甜棗茸,甜而不膩。至於陳皮豆沙梘水糭($40),用甘甜陳皮配上幼滑紅豆沙,味道有無限驚喜!