kongsolo jetso expired

深圳地鐵特惠站 慳$3返港

由2009年7月1日至12月31日,於深圳地鐵四號線褔田口岸站內,用成人八達通卡拍一拍特惠站上的閱讀器,即日於落馬洲站入閘即慳$3(機場快線除外)。 所有港鐵特惠站的優惠將繼續生效,直至另行通知。