kongsolo jetso expired

Tao Heung: HKD1 Chicken

Tao Heung: HKD1 Chicken 稻香、稻香超級漁港、迎囍大酒樓將於2015年4月9日至30日期間推出「壹蚊雞」,屆時顧客可以在晚市正價時段內以HKD1享用招牌貴妃穗香雞一隻。