kongsolo jetso expired

Dah Sing Bank【係機會翻生又翻身!有獎遊戲】

Dah Sing Bank 大新銀行 【係機會翻生又翻身!有獎遊戲】 嘩!咁快Halloween咩?邊個鬼樣嚇到 張振朗 Owen Cheung 咁驚青? 跟住指示碌呢張相,搵下張振朗介紹咗啲咩優惠利率畀呢位「成身債」小姐啦!留言答啱問題,有機會贏得惠康超級市場HK$50 禮劵乙張或Pacific Coffee細杯裝電子咖啡券乙張! 遊戲玩法: 1. 成為大新銀行Facebook專頁粉絲 2. 於此貼文之Comment Box留低正確答案,再tag一位朋友 (範例:大新私人貸款優惠利率低至_____%!@Peter Chan 你都快啲一齊玩啦!) 3. 本行電腦將隨機抽選出得獎者 4. 得獎名單將於2018年10月18日或之前於本Facebook 專頁公佈 獎品: 頭獎:惠康超級市場HK$50 禮劵乙張(10名) 二獎:Pacific Coffee細杯裝電子咖啡券乙張(8名) 遊戲條款及細則:http://bit.ly/2NUinav 遊戲截止日期及時間為2018年10月15日(星期一)下午11時59分 記住,大家的事,係大新的事。無論你有咩事,大新都可以幫到你!只需一部手機就搞得掂!Click呢度了解多啲:http://bit.ly/2PS40RJ 借定唔借,還得到先好借! 優惠受有關條款及細則約束。 https://www.facebook.com/dahsingbank/photos/a.742348285799288/2154689917898444/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAB1JqaXhcSkSHt7Pn3Hh3VB-sD5nfl1r5dICeTANxHsYWd-JQ2KOJq544qJ2gG5GdUxcoYp2roc9bCiMrwJrz0KDEQWYFz9sR14BmTRMrK4G3_xwjfIGkgECE4jm-mGUXfpKMziYvle-EJ6v87k1V6WUeuRpNQROVxYgSGaq1ArMeuldrBiEaLIpotlR5xUeXPGG_nHvbwRfpCGfp2fft4F2BVR04d9sAQEtst&__tn__=-R