kongsolo jetso expired

夏麵館:$1試食全新貓山王榴槤高力 @3間分店

夏麵館:$1試食全新貓山王榴槤高力 @3間分店 為慶祝新店開張,夏麵館將於10月4至10月23日提供$1試食全新貓山王榴槤高力優惠。 * 人均消費滿$80(不包加一)即可使用,每人限叫一客 #1蚊試食 #貓山王榴槤高力 夏麵館 Xia Mian Guan 23102312 新界葵興葵昌路72-76號, 活@KCC, L8 八樓, 803舖 夏麵館 Xia Mian Guan 24483608 新界荃灣沙咀道328號, 328廣場, G 地下, 12-15舖 夏麵館 Xia Mian Guan 九龍太子彌敦道750-758號, 始創中心, L1 一樓, 115C舖 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知