kongsolo jetso expired

千色 Citistore: #咪露約定你 #元朗店見

千色 Citistore: #咪露約定你 #元朗店見 咪露聽日會喺元朗店同大家見面呀‍♀️,現場仲有好多咪露商品,記住嚟同佢影張相,帶埋佢哋番屋企喇,到時見! 日期:11月25日 時間:下午2點至4點 地點:元朗店玩具部 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知