kongsolo jetso expired

DBS 信用卡 x 淘寶會員日一日限定高達 $40 一扣即享折扣

DBS 信用卡 x 淘寶會員日一日限定高達 $40 一扣即享折扣 #淘寶會員日 #一日限定 淨係攞咗淘寶紅包又點會滿足?DBS信用卡客戶上淘寶就最著數!12月28日淘寶會員日買嘢,即享三重優惠: ① 高達HK$40一扣即享折扣:12月28日上淘寶以DBS信用卡購滿指定金額,即享HK$30折扣,經支付寶付款享額外HK$10折扣 ② 高達11%現金回贈抽獎:12月31日前於DBS Omni登記並以DBS信用卡於淘寶購物,有機會享高達11%現金回贈 ③ 高達3% Compass Dollar回贈:12月31日前於DBS Omni登記並以DBS COMPASS VISA 淘寶購物,即賺高達3% COMPASS Dollar回贈 立即淘寶:http://bit.ly/2RiTaZ8 高達HK$40折扣詳情:http://go.dbs.com/hk-memberday 高達11%現金回贈詳情:http://go.dbs.com/hk-taobao2018 高達3% COMPASS Dollar回贈詳情:https://www.dbs.com.hk/personal-zh/promotion/taobao #DBSCreditCard #DBS #DBSLiveMore #LivemoreBankless #DBSOmni #一扣即享 #淘寶 #搶紅包 #taobao #Tmall #memberday Taobao 淘寶 Tmall 天貓 ================== 優惠受有關條款及細則約束 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知