kongsolo jetso expired

吉野家牛肉飯專門店: 【吉野家靚靚利是封】

吉野家牛肉飯專門店: 【吉野家靚靚利是封】 一封利是嘅靈魂,唔係利是封入面嘅錢,而係利是封本身! 所以封利是俾人,入面有幾多都係其次,最緊要都係個利是封夠省鏡! 1月10日起,於指定時段惠顧滿指定金額,即送吉野大吉利是封,入面更封住兩張優惠券! 吉野家族會員憑電子優惠券換領,更可獲贈多一包利是封。一齊加入吉野家族,雙吉臨門,吉吉吉吉,有排吉! #以上言論 #純粹惡搞 #早餐及下午茶時段需惠顧滿55元 #午市及晚市時段需惠顧滿85元 #數量有限送完即止 #不適用於外賣速遞外賣快遞團購服務手機訂餐及自助點餐機 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知