kongsolo jetso expired

【Sa Sa X KOJI 益若翼眼妝秘訣 #有獎遊戲】贈「益若翼眼線液+濃密睫毛液限量套裝(黑色) 」 或 「益若翼眼線液+羽扇豐盈睫毛液限量套裝(啡色)」

Sasa Hong Kong 莎莎香港 【Sa Sa X KOJI 益若翼眼妝秘訣 #有獎遊戲】 到底化一個????完美眼妝嘅秘密係咩呢?其實答案好簡單????,就係KOJI 益若翼????!KOJI 益若翼眼線液採用防水防汗配方????,極細嘅筆頭設計令你輕鬆勾化出〰完美眼線,而且持久⏳又顯色。而睫毛液就蘊含雙纖維成分,可以輕鬆刷出濃密、纖長????、捲翹嘅眼妝。 依家只要分享並回答簡單問題,答案正確並且回答得最心思嘅20位參加者,即可獲贈「益若翼眼線液+濃密睫毛液限量套裝(黑色) 」 或 「益若翼眼線液+羽扇豐盈睫毛液限量套裝(啡色)」一份???? (建議價 HK$190) 。 遊戲問題︰用咗防水防汗嘅益若翼眼線液,你會想去邊一個地方玩及解釋原因 活動日期:2019 年1 月 9 日至2019 年1月15日 遊戲玩法: 1. 參加者必須「讚好/Like」「Sasahk 莎莎香港」專頁。 2. 請「分享/Share」此帖,並將分享設定選項設定為「公開/Public」。 3. 然後於此帖 「留言位置/comment box」以「用咗防水防汗嘅益若翼眼線液,我會想去____________________,因為_________________!」及分享此帖,再 Tag 兩位朋友仔。 4. 最後請登入以下連結填寫參加表格。 http://bit.ly/2VFpmVN 莎莎將根據遊戲玩法第 3 點答案,選出答案正確並回答得最有心思嘅20位為得獎者,各可贏得「益若翼眼線液+濃密睫毛液限量套裝(黑色) 」 或 「益若翼眼線液+羽扇豐盈睫毛液限量套裝(啡色)」一份 (建議價 HK$190)。 得獎名單將於 2019 年 1月17日於此帖留言位置公佈,屆時將發送得獎通知至得獎者嘅登記電郵,通知領獎詳情。 活動條款及細則:http://bit.ly/2FeJUzz https://www.facebook.com/sasahongkong/photos/a.132479779011/10158268730834012/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCpSHYdBk1KLflLuGxqJcYzAuf0alv-O7dGCKWyIIS9GvMNZ3wGR45ufL1PeXve5fQEauD6AoHrFRrEpqmJFqU1RfOzPfi1iTJC7wNJG40-rG2SYTnz0xZpQZjIXarslvo1vIscSvWqU0ilSEQSTjkecWlqBDr8M-W6iF16_bWdD-jNh7XttCgmncC_-iZgdiePpRMCvdd-oIq4Yk1CPuQz9epAdIfiCIaFI5Z6vEbO8iS9aoppYPWodY6FCdANUKItXIR-k20m3dmyVT_vZ6m8aEGBOqBOQeL8cU8AUSO63ee3BXTJCmf6mL2NkD-YEn7M3q_nXGRuXFXkGG077KusEZewKoZxqoQ7uavhyuzR_uOVV8IP&__tn__=H-R