kongsolo jetso expired

[鴻福堂快閃賞您睇好戲]《一吻定情》換票證

鴻福堂Hung Fook Tong [鴻福堂快閃賞您睇好戲] 我地預左20張 一吻定情>換票證比各位FANS! 只要運用你嘅創意話比我地知你最鍾意戲內邊個角色及原因, 再TAG 1位你想同佢一齊睇一吻定情的朋友, 最有創意嘅10位FANS就有得獎戲飛2張啦! 玩法: 1. Like 呢個POST 2. 分享呢個POST於個人FB頁並設公開 3. 按以下格式於Comment填寫答案 我最鍾意一吻定情的__________ , 因為_____________ @__________ #鴻福堂 #清熱潤喉 #一吻定情 #咸柑桔氣泡飲 #咸柑桔 #白色情人節 #情人節 遊戲時間: 2019年2月25日至3月5日 (截止時間: 2019年3月5日 晚上11點59分) 結果公佈:2019年3月6日於此帖公佈 條款及細則: 1. 參加者必須LIKE此訊息 2. 每位得獎者只能獲獎一次。 3. 是次活動所有送出之獎品不能兌換現金或其他禮品。 4. 我們將會於2019年3月6日在遊戲訊息公佈得獎名單,得獎者將於Inbox收到確認及換領獎品事宜。 5. 有關領取獎品之程序,得獎者/代領者需於2019年3月18日或之前,帶同Inbox確認信息內的換領編號親身到指定的換領中心核實其得獎者身份並換領獎品。如逾期未領獎品即視作放棄得獎權利。 6. 參加者屬自願性質參加是次活動,一切因是次活動所構成之責任與鴻福堂無關,鴻福堂將免除一切法律責任及賠償。 7. 鴻福堂對所有因領取或使用各獎品之後果概不負責,得獎者須同意遵守獎品上之各項條款及細則。 8. 獎品不得兌換現金或其他禮品,亦不可轉售。如因任何未能控制之因素而未能提供指定獎品,鴻福堂有權以其他等值之獎品代替,毋須另行通知。 9. 鴻福堂不會為獎品的品質及安排作出任何保證及賠償。如有任何更改,恕不另行通知。 10. 活動參加者有責任確保所提供之資料(包括個人資料)之真實性、準確性及合法性。如參加者個人資料未完成提交、提交失敗、造假或資料不完整等任何由於資料所產生問題,責任均由參加者自負,參加者將不被授予獲獎資格。 11. 如有任何爭議,鴻福堂保留最終決定權而毋須另行通知。 https://www.facebook.com/HUNGFOOKTONGFANS/photos/a.138341153214/10156278749618215/?type=3&permPage=1