kongsolo jetso expired

HK Express:買來回機票,去程只需 HKD 68*.

但優惠機票就喺面前喇!由 3 月 25 日(09:00)至 31 日(11:59),飛往 24 個精彩航點,買來回機票,去程只需 HKD 68*,即刻上 http://bit.ly/2YnxU50 訂飛啦。 提提你,「帶你出走帶你飛」今日中午 12 點正將會有新嘅隱藏地點推出,兩個地點都會喺葵青區,最快完成任務嘅玩家即可帶走免費單人指定航點來回機票一張!咁多位記得 Mark 低時間,12 點就上 http://bit.ly/2TLsi61 展開旅程羸機票啦! *優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。票價不包括相關稅項及附加費。