kongsolo jetso expired

【有班男人送你《無名浪子心》換票証】

有班男人 【有班男人送你《無名浪子心》換票証】 現送出《無名浪子心》換票証,在留言欄回答以下問題,當然要LIKE埋我哋MENTALK專頁啦,並 TAG 3 位朋友,即可有機會得到換票証兩張。 問題:你跟爸爸的一段難忘回憶?(請附上原因) 有班男人將會選出心水答案 ‧得獎者將透過本專頁 Inbox 通知 ‧遊戲截止日期︰23/4/2019(中午12時) —————————————— 有班男人保留最終決議權。 —————————————— 【#無名浪子心】 故事內容: 榮獲釜山影展「新浪潮」單元提名,《小偷家族》是枝裕和愛徒廣瀨奈奈子感人出道作,史上最年輕康城影帝《誰知赤子心》柳樂優彌與日本影帝《深夜食堂》小林薰交織出沒血緣的父子情。昏迷在河邊的青年(柳樂優彌 飾)被中年鰥夫哲郎(小林薰 飾)救起並收留,青年的名字竟與哲郎的亡兒相同。落泊孤絕的二人逐漸建構出亦父亦子的微妙關係,並道出各自過去的秘密。兩段有缺憾的人生,能否合成一個圓滿結局﹖ https://www.facebook.com/mentalkhk/videos/2126387104147765/?__xts__%5B0%5D=68.ARBF47CMvs5RoqqRf2M1TBVf33-k-bAkDaZZI7CITfCqw6NZKI-5hribvh5ULPMWnWU-3DYWXHwpPpQkJEcp5NNdAfHRwloSXo7t7XHxRe5L-NpqVcTZOcwsYwcWWcz75QC9Sb4d6ibSIy_klkfoARXRDFVT6GTo2X-CxzSC8gp5qiGjhDGG53gzWFcwCBY0zomKe9lZGAAKE3mI8-_1qQHubGynaB9rIGfBxGyI50sIX1lijNpZyWt6E8X8Q6MWflWtjstZHKdbpM4fBUN1pSKat8fqvsg7QOK7AAXvScPwR7rgihlKz8sj-bwzcWHEr2tiM6esMTD6VhQAZOymfeZ9gS-Xwn4&__tn__=H-R