kongsolo jetso expired

【梳乎蛋X 鹹蛋黃味脆脆酥 復活節配對遊戲】

榮華香港 Wing Wah HK

【梳乎蛋X 鹹蛋黃味脆脆酥 復活節配對遊戲】

話咁快就係復活節啦!
梳乎蛋慵懶就係人都知!連復活節都「宅」喺屋企食住香港榮華新推出嘅鹹蛋黃味脆脆酥玩配對遊戲!諗咗大半日,梳乎蛋都未揾到答案!不如一齊幫下手啦!

遊戲提示: https://bit.ly/2Iuy4mq
答案示範: A配B, C配D, E配F

【遊戲玩法】
1. 「讚好」 榮華香港 Wing Wah HK Facebook專頁 & 追蹤 wingwah_hk Instagram
2. 喺留言位置講低正確嘅配對答案
3. 答啱題目又屬於第10、20、30、40...位如此類(根據登記資料時間),即可贏得宅宅梳乎蛋鹹蛋黃味脆脆酥(隨機附送一款斜孭袋) 一袋!(名額20位)

記得Tag埋你嘅朋友入嚟贏獎品呀!

https://www.facebook.com/wingwahhk/photos/a.144789928865184/2429460633731424/?type=3&permPage=1