kongsolo jetso expired

【啲Coupon去咗邊?】有獎遊戲 有機會贏得「Mannings HK$50現金券 」乙張

Tuen Mun Trend Plaza 屯門時代廣場 【啲Coupon去咗邊?】有獎遊戲 準備又迎接weekend啦????!要好好計劃吓去邊到玩先得????,不過臨出發之前梗係要去買定啲必需品先,咁就可以玩得更放心啦????!咦,但啲萬寧coupon去咗邊呢?????即刻留言話俾我哋知,即有機會贏得「Mannings HK$50現金券 」乙張,約埋朋友一齊去萬寧掃貨啦!???? 問題:啲Coupon去咗邊度呢? (A) 購物籃入面 (B) 女顧客個袋上面 (C) 汽水隔離 活動玩法: 1. 讚好Tuen Mun Trend Plaza 屯門時代廣場Facebook 專頁 2. 讚好及分享此活動帖子 3. 在以下留言位置回答問題「啲Coupon放咗係(答案),@ABC @DEF一齊去掃貨啦!」,並Tag 最少2位朋友 4. 完成以上步驟嘅每第5位參加者(即第5、10、15…如此類推),即有機會獲得「Mannings HK$50現金券」乙張(名額:33位) 5. 活動截止日期:2019年5月19日晚上11時59分 6. 得獎結果公佈日期:2019年5月20日 7. 活動條款及細則:http://bit.ly/2Yu3jSF *參加者必須於活動限期內完成以上活動玩法,並於Facebook之活動帖子寫下指定字句方為有效。每人每個Facebook帳戶只限參與一次,重複留言不作計算。如有任何爭議,屯門時代廣場將保留最終決定權。 https://www.facebook.com/tuenmuntrendplaza/photos/a.205257739632642/1258699624288443/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCFhyZbtC-wV5neeyVdz40cPSnEHxS9fhEb39ogvwUNp6LjDU70CR7zw_cKr5ZMCMN7noZaVLQI5InoEJ8BBAbOgfIPZqgLxZiPfwmNuu9WwhH7CScPRiB23fra_T8x0H8wwmON7HzYE81vdldaFPz3aPQBRNO9nGBym_dU5dSQJs6Dvsgwj-LkxiCBTs4n_XNQRM9N6FZUTTf-1BL5yh-QApJH3bfZ-YhCtLma9fg865NHDUzg2cilEIjZ-Z0FsBwAxAJmZ5nHoZy8ILLWeu2PFa0K3-5X5w6BIij5bSOTYV92lT5QgAT8LFT9n4EcMh1aOirhaCU-f1mIS2c1cNS5pA&__tn__=H-R