kongsolo jetso expired

【爭鮮304不鏽鋼環保餐具5件裝】

【爭鮮304不鏽鋼環保餐具5件裝】 大家知唔知道每年香港平均用幾多枝膠飲管呢?係17億枝呀~想減少使用即棄塑膠飲管,又點可以錯過呢套不鏽鋼餐具套裝呢~呢套餐具唔只有飲管同清潔刷,仲有叉、筷子同匙添~現凡於外帶門市購物滿$50 / 迴轉門市任何消費加$18就可以換到一套環保餐具(5件裝)啦。 數量有限,售完即止。 門市地址:http://www.sushiexpress.com.hk/location/ 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知