kongsolo jetso expired

点点綠【永安百貨購物優惠明天開鑼 快啲去掃点点綠產品 】

点点綠【永安百貨購物優惠明天開鑼 快啲去掃点点綠產品 】 永安百貨將於6月19日至23日,一連5日,進行購物優惠,大量点点綠產品都有優惠,大家記得唔好錯過。 点点綠產品優惠如有任何爭議,点点綠保留最終決定權。 #点点綠 #一田 #購物優 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知