kongsolo jetso expired

支付寶HK 薦友大獎賞 Part 9 繼續派錢!推薦新用戶可享 $20 獎賞舊用戶頭 2 次領 $2 獎賞!

支付寶HK 薦友大獎賞 Part 9 繼續派錢!推薦新用戶可享 $20 獎賞舊用戶頭 2 次領 $2 獎賞! 留意返,呢個活動每位推薦人每日最多可獲贈推薦人獎賞 100 次,推廣期內最高可享推薦人獎賞 1000 次。當然,如果用戶咁好彩邀請得 1000 位新用戶的話,總共就可以拿到 $20,000 獎賞。 另外,大家必須要先用左一張禮券,先可以再拿到另一張禮券。 支付寶HK 薦友大獎賞 (Part 8) 活動重點: 全新支付寶用戶首次受推薦,推薦人可獲 $20 獎賞,受薦人可獲 $2 獎賞 全新支付寶用戶其後 1 次再受其他朋友推薦,推薦人及受薦人均可獲 $2 獎賞 現有支付寶用戶受推薦,首 2 次推薦人及受薦人址可獲 $2 獎賞 全新支付寶用戶及現有支付寶用戶 2 次後再受推薦,推薦人及受薦人均可獲 $0.2 獎賞 受薦禮券每日只可以拎一張,用完才可以再拎 受薦人的禮券使用限期只有 3 天 所有推薦獎賞均以禮券支付 禮券滿 $1 可使用 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知