kongsolo jetso expired

【香港街市 x 李錦記不加味精特鮮雞粉特鮮菇粉特約】

【香港街市 x 李錦記不加味精特鮮雞粉特鮮菇粉特約】

第二站-青衣市場

李錦記於今日到青衣市場同大家玩遊戲試食送禮品!

煮餸調味成日都係鹽呀~ 糖呀~ 酒呀~
所以青衣市場送李錦記不加味精特鮮雞粉同特鮮菇粉俾大家
味道鮮香之餘無味精
醃食材、炒餸同煲湯吊味都得
嚟街市買餸記得換一罐返屋企喇

青衣市場-換領方法

換領日期:7月29日
換領條件:於青衣市場消費總金額滿$30或以上,當中包括於街市購買李錦記產品滿$15或以上 
或 
於青衣市場消費總金額滿$30或以上 及 7天內於鄰近超級市場購買李錦記產品滿$15或以上

換領地點:李錦記活動攤位
換領時間:10:00-18:00

*須出示街市即日會員電子單據及李錦記產品 或7天內超市正本收據

下站預告:
第三站:竹園市場(1/8)
第四站:頌富市場(5/8)
第五站:恆安市場(9/8)
第六站:良景市集(16/8)


條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知