kongsolo jetso expired

海皇 天氣開始涼,食個海皇秘製糯米飯就夠哂暖!

海皇 
天氣開始涼,食個海皇秘製糯米飯就夠哂暖!加$8仲可以整多條臘腸或者膶腸,好滋味唷!

😋😋😋  #糯米飯 #臘腸 #膶腸

條款及細則:

優惠如有更改,恕不另行通知