VoliVo 又送大禮 SOGO 500 Coupon

MM_9B914941RV9
hinggnih
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
HJS_1DGA651027C2K_o

內容:


VoliVo

VoliVo 又送大禮 SOGO 500 Coupon

為慶祝Volivo Baby 成功創立及營運,我們決定送出崇光百貨現金卷共$500比大家

參加辦法好簡單
只需要讚好及追蹤我們兩個專頁
分享我們專頁比5個朋友
就自動得到抽獎機會啦

我們會抽出1位幸運兒,由3/2至31/3,各位靚靚及靚媽快d 各好友齊齊參與

Volivo
https://m.facebook.com/volivofashion/

Volivo Baby
https://m.facebook.com/Volivobaby/

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏