U Magazine 【請睇戲】《80分鐘死亡直播:屍人嚇輪》

Kongsolo_default
fredeXXX
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


U Magazine


【請睇戲】《80分鐘死亡直播:屍人嚇輪》


只要回答以下問題,即有機會得到《80分鐘死亡直播:屍人嚇輪》優先場 2 張。

問題:係郵輪上俾你揀一樣嘢嚟做武器傍身,你會揀乜?

參加辦法:
1. Comment 回答問題;
2. 登入 http://bit.ly/1CGByFS 填妥參加表格


分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: